ENSTİTÜ

Anabilim Dalları

CEZA ADALETİ ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Ceza Adaleti Programında suç olgusu ve suçlu kimliği araştırılarak bunların saptanması ve bu süreçte karşılaşılan deliller yardımıyla kamu düzeninin sağlanması konusunda ne tür çözüm önerilerinin ortaya konabileceği ele alınmaktadır. Ceza adaleti, toplum düzenini sağlama amacından hareketle düzeni bozacak suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması konularıyla ilgilidir. Bu amaç doğrultusunda suç ve cezanın belirlenmesi ile birlikte fail ve mağdur tespitleri yapılarak toplum düzeninin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. İşlenmiş olan suçun en kısa zamanda ortaya konulup, gerekli cezanın taraflara verilmesi ve haklı konumda bulunan kişi açısından hak tesisinin sağlanması da ceza adaletinin amaçları arasındadır.

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı, bilimsel çalışmalar ışığında ceza adaleti kapsamındaki konuları içermektedir. Verilen dersler ile öğrencilerin ceza hukuku literatürü ve mevzuatı çerçevesinde güncel hukuki olaylar karşısında da bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Ceza Adaleti programına lisans düzeyinde hukuk bilgisine sahip olan öğrenciler kabul edilmekte, yüksek lisans programı süresince ceza adaleti kapsamında dersler verilerek ceza adaleti uzmanı olacak bilim insanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek lisans programı süresince yapılacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla ceza adaleti konusunda literatüre katkı sağlayacak eserlerin üretilmesi ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

SUÇ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Yüzyıllardır suçun çeşitlerine özgü olarak suç araştırmalarında kullanılan mevcut teknik ve metotlar da değişim göstermiştir. Ana bilim dalı bünyesinde geçmişten günümüze suç araştırmaları literatürü detaylı bir şekilde incelenerek bu çalışmaların ülkemizdeki çalışmalara katkısını belirlemek, aynı zamanda ülkemizde yapılan çalışmalarda kullanılan bilimsel metotları geliştirmek amaçlanmaktadır.

Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Suç Araştırmaları yüksek lisans programı ile farklı lisans bölümlerinden mezun öğrencilerin suç araştırmalarında kullanılan temel teknikleri ve felsefi görüşleri kavrayarak, suçu oluşturan faktörlerin tespiti ve önlenmesi için disiplinler arası bir çalışma ortamı yaratmak ve bu alanda çalışacak uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Suç Araştırmaları Doktora Programı

Suç Araştırmaları Doktora Programı, farklı disiplinlerden gelen adayların disiplinler arası bir bakış açısıyla, gerek teorik gerekse pratik düzlemde yeterli donanıma sahip olabilmesi için yoğun bir ders dönemi içermektedir. Bu bağlamda, suç araştırmaları ve kriminolojik çalışmaların akademik seviyede geliştirilmesini sağlamak ve bu birikimleri akademik literatüre kazandırmak, öğrencilerin suç araştırmaları konusunda bakış açılarını zenginleştirerek onlara yeni birikimler ve analitik düşünme kabiliyeti kazandırmak ve suç konusunda teorik birikimle analiz ve araştırma yapma kabiliyetine ulaşacak uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Teori ile uygulamanın buluştuğu Polis Akademisi bu hedeflere ulaşmak için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Öğrenciler bu fırsattan yararlanarak kapsamlı çalışmalar yapmak için teşvik edilecek ve bu anlamda öğrencilere rehberlik yapılacaktır.

Kriminoloji ve Suç Önleme Yüksek Lisans Programı

Kriminoloji bilimi suç tarihinin araştırılması ve suç olgusunun neden sonuç çerçevesinde bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlayan ve birçok bilim dalının çalışmalarını içerisinde barındıran bir çatı kavramdır. Yüksek lisans programı ile farklı lisans dallarından mezun kişilerin sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe ve hukuk gibi kriminoloji bilimini oluşturan temel bilimler ve bu bilimlerin kriminolojideki yeri hakkında bilgi sahibi olması, suçun önlenmesi için yapılacak çalışmalarda bu bilimsel yöntemlere hakim uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı kapsamında Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programları (Türkçe ve İngilizce olarak) ve Uluslararası Güvenlik Doktora Programı yer almaktadır. Programların amacı, güvenlik alanında hem teorik içerikli hem de uygulamaya dair lisansüstü düzeyde kapsamlı araştırmaların yürütülmesinde öğrencilerine rehberlik etmektir. Programlar, uluslararası literatürün yakından takip edilerek güvenlik kavramının daha kapsamlı anlaşılmasını önceler. Programların müfredatı düzenlenirken sadece güvenliği devletin güvenliğine indirgeyen yaklaşımdan hareket edilmez. Güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrası gelişen ve bireyin güvenliğini merkeze alan yaklaşımlarında dahil edildiği daha geniş bir perspektiften ele alınır.

Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programı (Türkçe ve İngilizce)

Uluslararası Güvenlik Programı öğrencilerini uluslararası güvenlik gündeminde yer alan başlıca konular hakkında teorik ve pratik bilgilerle donatmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda program müfredatında yer alan dersler oldukça çeşitli olup, başlıca şu konuları ele almaktadır: uluslararası terörizm, radikalleşme, etnik terör ve şiddet, sınıraşan suçlar, dış politika ve güvenlik, jeopolitik, savaş ve barış ile ilgili meseleler, çevre ve güvenlik, toplumsal cinsiyet ve güvenlik, suç ve toplum, göç ve İslamafobi.

Uluslararası Güvenlik Doktora Programı (Türkçe ve İngilizce)

Uluslararası Güvenlik Doktora Programı, güvenlik altdisiplininde Soğuk Savaş sonrasında zenginleşen gündemi yansıtacak biçimde kapsamlı güvenlik çalışmalarının yapıldığı bir program olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda doktora öğrencilerinin gerek teorik gerekse pratik düzlemde yeterli donanıma sahip olabilmesi için yoğun bir ders dönemi içermekte ve öğrencilerini bu hedef için hazırlamaktadır. Teorinin pratikle buluştuğu Polis Akademisi ortamı, hiç kuşkusuz bu ideal hedef için önemli bir platform oluşturmaktadır. Öğrenciler bu fırsattan yararlanılarak Türkiye’de güvenlik sektörünün kalbindeki kurumlar arasında yer alan kurumumuzda kapsamlı çalışmalar yapmak için teşvik edilmekte ve bu anlamda öğrencilere rehberlik yapılmaktadır.

 

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalının asıl amacı, demokrasinin, insan hakları ve özgürlüklerinin bilincine vakıf, güvenlikle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve bu konularda kendilerini geliştirmek isteyenlere lisansüstü eğitim vererek akademik katkı sağlamaktır. Ana Bilim Dalı ayrıca, sadece pratik bilgilerle yetinmeyen, derslerde öğrendiği entelektüel bilgiyi görev yaptığı sahaya da yansıtma becerisine sahip Emniyet Teşkilatı memur ve amir sınıfının akademik gelişimine de katkı yapmayı hedeflemektedir.

Kamu Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Kamu Güvenliği yüksek lisans programı ile dünyada değişen güvenlik algısı çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu güvenlik politikasına ilişkin teorik çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek lisans döneminde Bilimsel Araştırma dersinin yanı sıra, Türkiye’de ve Dünya’da Güvenlik Politikaları, Güvenlik Kuramları, Göç Yönetimi ve Sınır Güvenliği, Yeni Kamu yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Güvenlik Anlayışındaki Değişim ve Dönüşümler gibi konularda öğrencilere metodolojilere dayanan yenilikçi derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.

Kamu Güvenliği Doktora Programı

Kamu Güvenliği Doktora Programı ile güvenlik konusundaki küresel çaptaki gelişmelere ek olarak; Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğu günümüzde iç güvenlik, ulusal güvenlik, sınır güvenliği, siber güvenlik gibi temel güvenlik alanlarında doktora düzeyinde yapılan akademik çalışmalarla geleceğin güvenlik uzmanları ve güvenlik alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyenler yetiştirilmektedir. Çeşitlilik arz eden derslerde genellikle şu konular ele alınmaktadır: Türkiye’de Siyasal Hareketler, Demokrasi ve Kültürel Çeşitlilik, Siyasal Şiddet ve Terör, Göç ve Güvenlik, Güvenlik Bürokrasisi, Yeni Kamu Yönetimi ve Güvenlik Yaklaşımları, Yeni Güvenlik Konsepti ve Küresel Güvenlik Yönetimi.

İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı (Türkçe ve İngilizce)

Demokratik normlar çerçevesinde istihbarat çalışmalarının daha ileri düzeye çıkarılabilmesi, bu alanın bilimsel çerçevede tartışılabilmesine ve dünyada meydana gelen gelişmelerin göz önünde bulundurularak sağlıklı değerlendirmelerin yapılabilmesine bağlıdır. Türkçe ve İngilizce iki ayrı program dahilinde gerçekleştirilen İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, istihbarat konusunda bilimsel kriterler çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile ülkemizde oldukça yeni olan alanın akademik ve uygulama boyutlarına katkı sağlamayı; politika yapım süreçlerine, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler ile insan haklarına saygı çerçevesinde tesis edilecek uygulamalara destek olmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere Araştırma Yöntemleri, Algı Yönetimi, İstihbarat Analizi, Analitik Düşünme ve Akıl Yürütme, Ekonomi Güvenliği ve Ekonomik İstihbarat, İstihbarat ve Bilgi Yönetimi, Psikolojik Harekat ve Propaganda gibi dersler sunulmaktadır.