ENSTİTÜ

Anabilim Dalları

CEZA ADALETİ ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Ceza Adaleti Programında  suç olgusu  ve suçlu kimliği araştırılarak bunların saptanması ve bu süreçte karşılaşılan deliller yardımıyla kamu düzeninin sağlanması konusunda ne tür çözüm önerilerinin ortaya konabileceği ele alınmaktadır. Ceza adaleti, toplum düzenini sağlama amacından hareketle düzeni bozacak suçların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması konularıyla ilgilidir. Bu amaç doğrultusunda suç ve cezanın belirlenmesi ile birlikte fail ve mağdur tespitleri yapılarak toplum düzeninin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması  hedeflenmektedir. İşlenmiş olan suçun en kısa zamanda ortaya konulup, gerekli cezanın taraflara verilmesi ve haklı konumda bulunan kişi açısından hak tesisinin sağlanması da ceza adaletinin amaçları arasındadır.

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı, bilimsel çalışmalar ışığında ceza adaleti kapsamındaki konuları içermektedir. Verilen dersler ile öğrencilerin ceza hukuku literatürü ve mevzuatı çerçevesinde güncel hukuki olaylar karşısında da bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Ceza Adaleti programına lisans düzeyinde hukuk bilgisine sahip olan öğrenciler kabul edilmekte, yüksek lisans programı süresince ceza adaleti kapsamında dersler verilerek ceza adaleti uzmanı olacak bilim insanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek lisans programı süresince yapılacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla ceza adaleti konusunda literatüre katkı sağlayacak eserlerin üretilmesi ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

SUÇ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Yüzyıllardır suçun çeşitlerine özgü olarak suç araştırmalarında kullanılan mevcut teknik ve metotlar da değişim göstermiştir. Ana bilim dalı bünyesinde geçmişten günümüze suç araştırmaları literatürü detaylı bir şekilde incelenerek bu çalışmaların ülkemizdeki çalışmalara katkısını belirlemek, aynı zamanda ülkemizde yapılan çalışmalarda kullanılan bilimsel metotları geliştirmek amaçlanmaktadır.

Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı:

Suç Araştırmaları yüksek lisans programı ile farklı lisans bölümlerinden mezun öğrencilerin suç araştırmalarında kullanılan temel teknikleri ve felsefi görüşleri kavrayarak, suçu oluşturan faktörlerin tespiti ve önlenmesi için disiplinler arası bir çalışma ortamı yaratmak ve bu alanda çalışacak uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kriminoloji ve Suç Önleme Yüksek Lisans Programı:

Kriminoloji bilimi suç tarihinin araştırılması ve suç olgusunun neden sonuç çerçevesinde bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlayan ve birçok bilim dalının çalışmalarını içerisinde barındıran bir çatı kavramdır. Yüksek lisans programı ile farklı lisans dallarından mezun kişilerin sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe ve hukuk gibi kriminoloji bilimini oluşturan temel bilimler ve bu bilimlerin kriminolojideki yeri hakkında bilgi sahibi olması, suçun önlenmesi için yapılacak çalışmalarda bu bilimsel yöntemlere hakim uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı kapsamında Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programları (Türkçe ve İngilizce olarak) ve Uluslararası Güvenlik Doktora Programı yer almaktadır. Programların amacı, güvenlik alanında hem teorik içerikli hem de uygulamaya dair lisansüstü düzeyde kapsamlı araştırmaların yürütülmesinde öğrencilerine rehberlik etmektir. Programlar, uluslararası literatürün yakından takip edilerek güvenlik kavramının daha kapsamlı anlaşılmasını önceler. Programların müfredatı düzenlenirken sadece güvenliği devletin güvenliğine indirgeyen yaklaşımdan hareket edilmez. Güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrası gelişen ve bireyin güvenliğini merkeze alan yaklaşımlarında dahil edildiği daha geniz bir perspektiften ele alınır.

Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik Programı öğrencilerini uluslararası güvenlik gündeminde yer alan başlıca konular hakkında teorik ve pratik bilgilerle donatmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda program müfredatında yer alan dersler oldukça çeşitli olup, başlıca şu konuları ele almaktadır: uluslararası terörizm, radikalleşme, etnik terör ve şiddet, sınıraşan suçlar, dış politika ve güvenlik, jeopolitik, savaş ve barış ile ilgili meseleler, çevre ve güvenlik, toplumsal cinsiyet ve güvenlik, suç ve toplum, göç ve İslamafobi.

Uluslararası Güvenlik Doktora Programı

Uluslararası Güvenlik Doktora Programı, güvenlik altdisiplininde Soğuk Savaş sonrasında zenginleşen gündemi yansıtacak biçimde kapsamlı güvenlik çalışmalarının yapıldığı bir program olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda doktora öğrencilerinin gerek teorik gerekse pratik düzlemde yeterli donanıma sahip olabilmesi için yoğun bir ders dönemi içermekte ve öğrencilerini bu hedef için hazırlamaktadır. Teorinin pratikle buluştuğu Polis Akademisi ortamı, hiç kuşkusuz bu ideal hedef için önemli bir platform oluşturmaktadır. Öğrenciler bu fırsattan yararlanılarak Türkiye’de güvenlik sektörünün kalbindeki kurumlar arasında yer alan kurumumuzda kapsamlı çalışmalar yapmak için teşvik edilmekte ve bu anlamda öğrencilere rehberlik yapılmaktadır.

 

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Programın Amacı ve Kapsamı:

Güvenlik kavramı, her geçen gün önemini daha da arttıran bir olgu olarak birey, toplum ve devlet açısından varlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik geliştirilen uygulamaların bir bütünüdür. Kuşkusuz, modernite, postmodernite, küreselleşme vb. fenomenlerin evrensel çapta yarattığı değişim ve dönüşümlerin etkisiyle meydana gelen yeni durumların, güvenlik kavramı etrafındaki tartışmalara yeni boyutlar kazandırdığı bir gerçektir. Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşümlerle birlikte bunlardan istifade eden uluslararası terörizmin gelişmesi de bugün geçmişle kıyaslandığında karşı karşıya kaldığımız güvenlik sorunlarının çok farklı nitelikte olduğunun ve bu sorunların nitelik değiştirerek devam ettiğinin göstergeleridir. Karşılaşılan yeni problemler yeni çözüm önerileri ve tedbirleri gerektirmekte, güvenlik yönetimi alanında entelektüel anlamda donanımlı, ulusal ve uluslararası siyaseti şekillendirebilecek güvenlik sorunlarını iyi analiz edebilen bireylere olan ihtiyacı gündeme getirmektedir. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalının asıl amacı, demokrasinin, insan hakları ve özgürlüklerinin bilincine vakıf, güvenlikle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve bu konularda kendilerini geliştirmek isteyenlere katkı sağlamaktır. Bu kapsamda bölüm tarafından yüksek lisans ve doktora dersleri yürütülmekte ve öğrencilere, alanında deneyimli akademik kadroyla eğitim verilmektedir. Bölüm ayrıca, sadece pratik bilgilerle yetinmeyen, derslerde öğrendiği entelektüel bilgiyi görev yaptığı sahaya da yansıtma becerisine sahip Emniyet Teşkilatı memur ve amir sınıfının akademik gelişimine de katkı yapmayı hedeflemektedir.

Güvenlik Stratekileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programları ile dünyada değişen güvenlik algısı çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu güvenlik politikasına ilişkin teorik çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek lisans ders döneminde bilimsel araştırma dersinin yanı sıra, yeni toplumsal hareketler, güvenlik çalışmalarının temel hususları ve teorileri, çağdaş siyasi kuramlar, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde güvenlik anlayışları gibi konularda güvenlik konusunun temelini teşkil eden alanlarda dersler verilmektedir. Bu dersler ile doktora programının temelleri atılmaktadır.

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Doktora Programı

 Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programlarının devamı niteliğindeki doktora programları ile güvenlik alanında küresel çaptaki gelişmelerden hareketle Türkiye’nin mevcut güvenlik politikasının analizinin yanı sıra güvenlik politikalarının oluşturulması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Böylece Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğu günümüzde iç güvenlik, ulusal güvenlik, sınır güvenliği, siber güvenlik gibi temel güvenlik alanlarında doktora düzeyinde yapılan akademik çalışmalarla geleceğin güvenlik uzmanları yetiştirilmektedir.

İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Demokratik normlar çerçevesinde istihbarat çalışmalarının daha ileri düzeye çıkarılabilmesi, bu alanın bilimsel çerçevede tartışılabilmesine ve dünyada meydana gelen gelişmelerin göz önünde bulundurularak sağlıklı değerlendirmelerin yapılabilmesine bağlıdır. Bu amaca yönelik olarak istihbarat bilimlerinin politika oluşturma ve politika analizi, dış politika ve uluslararası ilişkiler, sosyal olayların yönetimi gibi konular üzerinde çalışan uzmanların yüksek lisans düzeyinde eğitilerek bilimsel perspektifin verilmesi bu Ana Bilim Dalının en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.
Bu eğitimi almış uzmanların istihbarat konusunda bilimsel kriterler çerçevesinde yapacakları çalışmalarla bu alandaki politika yapma sürecine katkı sağlamaları ve hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler ile insan haklarına saygı çerçevesinde tesis edilecek uygulamalara destek olmaları amaçlanmaktadır.