ENSTİTÜ

Ders İçerikleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Ve Bahar Dönemi Dersleri

 

SUÇ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır. Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Derste tartışılacak ve analiz edilecek konular;
1. Ceza hukukunun tanımıyla temel ilkeleri, yöntemi, suç ve ceza perspektifinde farklı hukuk teorilerine eleştirel yaklaşım,
2. Ceza hukukunun gelişimi ve hukuk sistematiğindeki yeri ve modern suç teorilerinin tarihsel gelişimi
3. Suç/Ceza hukukunun çağdaş hukuk düşünürleri nezdinde özgürlük ve suçların boyutları ile suç ve ceza sorunlarıyla alakalı görüş ve önerileri,
4. Suç ve suçlarla ilgili sosyo-kültürel gelişim ve tarihi hukuk okulları,
5. Suç ve ceza hukuku konuları bağlamında hukuk felsefesi ilkelerinin tarihsel gelişimi.
Dersin Amacı: Hukuk analizi, hukuki akıl yürütme, hukuki sistematik düşünme ve yorumlama, suç ve cezai konulara karşı eleştirel düşünme becerileri ve suçun felsefi, tarihi ve sosyo-kültürel gelişimini analiz edebilme becerilerini geliştirmektir. Ceza kanunlarının genel hukuk sınıflandırılmasındaki yeri ve öneminin anlaşılması.

Kriminoloji, suç ile ilgilenen bir sosyal bilim dalıdır. Suç ve suçlu olgularını bilimsel yollardan inceleyerek, suçun önlenmesi çabasında, suçla mücadele makamlarına yardımcı olmaya çalışan bir bilim dalıdır. Dersin Amacı; Kriminoloji dersinin amacı, öğrencilerin suçun ve suçluluğun sebeplerini, ortaya çıkış şekillerini öğrenerek bunların önlenmesi ve kontrolü üzerine teorik ve deneysel bilgileri almalarıdır.

Bu derste öğrencilerin Türkiye’nin geçmişten günümüze gelen toplumsal yapısının genel özellikleri anlatılmaktadır. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal, dini ve kültürel yapısının temel unsurlarından hareketle bu unsurların geçmişte ve günümüzde Türkiye’nin güvenlik anlayışını nasıl belirlediği meselesine temas edilecektir. Dersin konusuyla ilgili temel bilgilerin verilmesinden sonra öğrenciler dersin konusuyla ilgili olarak hazırladıkları özel çalışmayı sözlü ve yazılı olarak sunmaktadır. Bu derste Türkiye’deki mevcut siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilere temel teşkil eden tarihi ve güncel gelişmeler esas alınarak, bu gelişmelerin Türkiye’nin güvenlik anlayışına olan etkisinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrenciler Türkiye’nin toplumsal yapısı hakkında bilgiye sahip olmakla birlikte bu yapının Türkiye’nin güvenlik anlayışıyla olan ilişkisi hakkında da bilgi edinmeleri mümkün olacaktır.

Ders Tanımı: İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ikinci dönemi, nitel ve nicel araştırma tekniklerine ve veri analizine ayrılmıştır.
Dersin Amacı: Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Öğrenciler, birinci dönemde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi bu dönem öğrenecekleri konularla bütünleştirerek kendi araştırma projelerini hazırlayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ders Tanımı: Ekonominin temel ilkelerini, ceza adaleti sisteminin ilgili bölümlerini ve suçların arkasında yatan motivasyonları incelemeyi amaçlar.
Derste ekonomik alana yönelik suçlar ve bunları önlemeye yönelik araçlar incelenir ve öğrenci şunları öğrenir:
- Topluma ve bireylere yönelik suç ve suç önleme maliyetleri;
- Suçluların ve potansiyel suçluların davranışları;
- Suç ekonomisi ve ekonomik suçlara konu olan ürün ve hizmetler;
- Organize ekonomik suçlar ve temel uluslararası ekonomik suç meseleleri;
- Kamu politikaları ve ceza adaleti sistemlerini uluslararası düzeyde koordine etme ihtiyacı.
Dersin Amacı; bu dersin sonunda şunları yapabilmeniz gerekir:
- Suç ekonomisinin karmaşıklığını ve suçla başa çıkmanın yollarını ve araçlarını kapsayan tartışmaları anlamak
- Suç ekonomisinin çeşitli modelleri ve bunların malvarlığına ve kişilere karşı suçların yanı sıra mağduru bulunmayan suçlara karşı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.
- Hukuk sistemi içerisinde yer alan ekonomik suçlarla ilgili bilgi sahibi olunması
- Suç ekonomisinin güncel uluslararası sorunlarını ve bunların altında yatan teorik ve sistemik temelleri eleştirel olarak ele alabilme.

Dersin Tanımı; İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu sosyolojinin de en eski ve önemli inceleme alanıdır. Ulusal ve uluslararası boyutlarda gerçekleşen bireysel ve kitlesel göç olaylarının sebeplerinin zaman ve mekân boyutunda incelenerek, göçün, göçe katılan, göç veren ve alan, grup ve toplumların yapıları, aralarındaki siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkileri, göçün belirleyicileri, küreselleşme, göç ve yarattığı çelişkiler, riskler ve sorunlar, yoksulluk ve yarattığı çelişkiler, riskler ve sorunlar güvenlik bağlamında ele alınarak, görünenin arkasında yatan sosyal gerçekler değerlendirilerek ifade edilmesi hedeflenmektedir. Böylece Türkiye’de gerek iç gerekse dış göç kaynaklı muhtemel güvenlik sorunları daha gerçekçi bir şekilde analiz edilerek, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili politikalar geliştirmeleri sağlanacaktır.
Dersin Amacı; Kitlesel nüfus hareketleri, toplumları yerel ve küresel seviyede dönüştürme kapasitesine sahiptir. Türkiye iç ve dış göç süreçleri açısından çok zengin tarihsel, kültürel, toplumsal deneyimlere sahip bir ülkedir. Türkiye'ye son dönemlerde yönelen yeni göç hareketleri bu niteliğinin daha da artarak devam edeceğini göstermektedir.
"Dışgöç" ve "İçgöç" olgusunu, göçü tetikleyen sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik sebepleri, göç sonrası gidilen yerde oluşan "ayrımcılık", "etnik azınlık", "dışlanma", "asimilasyon" gibi sorunları ve dış göçte ev sahibi ülkelerin göçmen ve mülteci/sığınmacı politikaları ile göçle ilgili uluslararası kuruluşların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca iç göç olgusu bağlamında, kent nüfusunda oluşan yoğunluktan kaynaklı göçle ilgili yoksulluk ve güvenlik sorunlarını da anlama hedefine yönelik formasyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kriminoloji, suç ile ilgilenen bir sosyal bilim dalıdır. Suç ve suçlu olgularını bilimsel yollardan inceleyerek, suçun önlenmesi çabasında suçla mücadele makamlarına yardımcı olmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Kriminoloji dersinin amacı, öğrencilerin suçun ve suçluluğun sebeplerini, ortaya çıkış şekillerini öğrenerek bunların önlenmesi ve kontrolü üzerine teorik ve deneysel bilgileri almalarıdır.

Dersin Amacı; katılımcılara suç davranışına psikolojik yaklaşımla ilgili gerekli teorik altyapı ve güncel araştırma ve uygulamalarla ilgili bilgi kazandırmaktır.

CEZA ADALETİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır.
Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

"Ceza Adaletinin Temel Kavramları" isimli dersimizde ceza adaletinin ne anlama geldiği ve ceza adaletinin tanımı ele alınacaktır. Ceza Adaleti kavramı ve temel ilkeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilip tartışılacaktır.
Derste, ceza adaletine hâkim olan temel kavramlar incelenmektedir. Bu bağlamda "hukuk devleti" kavramı ve "Kanunilik İlkesi" ele alınmaktadır. Özellikle Anayasamızın 38. maddesi anlamında suç ve cezaya ilişkin esaslar incelenmektedir.

Dersin Tanımı; Ceza hukuku genel hükümler kısmında yer alan suç genel teorisine dair teorik açıklamalardır.
Dersin Amacı; Ceza hukukunun önem itibariyle en önde gelen konularından olan suç genel teorisine öğrencilerin vukufiyetinin sağlanmasıdır.

Bu derste Türk Ceza Adaletinin Anayasal İlkeleri, anayasal devlet ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ele alınmakta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel güvence ve ilkeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi kararları incelenmektedir. Öğrencilerin bu yönde yapacağı inceleme ve sunumlar çerçevesinde temel hak ve özgürlük ihlaline hükmedilmiş Yüksek Mahkeme kararları sınıf ortamında katılımcı bir yaklaşımla tartışılmaktadır.
Bu dersin amacı, öğrencilerin Anayasa Mahkemesi kararları incelemeli sayesinde Türk Hukuk Sistemindeki anayasal güvenceleri tanımaları ve anayasal devlet ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda bu ilke ve güvencelerin hangi hallerde ihlal edildiğine dair farkındalık kazanmalarıdır. Ayrıca, yüksek mahkeme kararlarının inceleme ve tartışılması sayesinde bu yönde bir hukuki bakış açısı kazanmaları da hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı; İnsan hakları kavramının önemi ve tarihsel gelişimiyle uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve konvansiyonlarının yargı kuruluşları bağlamında öğretilmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bireysel başvuru açısından tahlil edilerek öğretilmesidir.
Dersin Amacı; İnsan Haklarının tanımı ve öneminin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin önemi ve tanımı bağlamında öğrenilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin öneminin mahkemenin yapısı ve prensipleri doğrultusunda araştırması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin emsal davalarının tesis edilerek mahkemenin kararlarının tahlil edilmesi, İnsan Hakları ve Ceza Adaletiyle ilgili becerileri analiz edilerek kazandırılmasıdır.

Ders Tanımı: İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ikinci dönemi, nitel ve nicel araştırma tekniklerine ve veri analizine ayrılmıştır.
Dersin Amacı: Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Öğrenciler, birinci dönemde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi bu dönem öğrenecekleri konularla bütünleştirerek kendi araştırma projelerini hazırlayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ders Tanımı; Hukuk felsefesinin tanımı ile genel felsefe içindeki yeri, metodu, değişik hukuk teorilerine tarihsel açıdan eleştirel bir yaklaşım, tabii hukukun gelişimi ve hukuktaki yeri, modern adalet teorilerinin tarihsel gelişimi, özgürlük kavramı ve boyutları, hukuk ekolleri ve Amerikan hukuk realizmi, modern hukuk felsefecileri, faydacı ve sosyal faydacı hukuk tarihi ve gelişimi, tarihçi hukuk okulu gibi temel hukuk felsefesi konuları ve ilgili tarihsel gelişimler ele alınmaktadır.
Dersin Amacı; Hukuk Felsefesi ve Tarihi dersinin hukuki analiz yeteneği, hukuki muhakeme, sistemli düşünebilme ve yorumlayabilme, pozitif hukuka karşı eleştirel bakış açısı kazandırılması amacı güdülerek hukuk araştırmalarında kanunların geri plandaki felsefi, tarihi ve sosyal, kültürel gelişimi iyi tahlil edebilme ilgili yetenekleri geliştirme amaçlanmıştır.

14 haftalık ders süresince; Ceza Adaleti ve Uluslararası Hukuk alanında tesis edilmiş uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk kurumları ve mahkemeleri ile bu mahkemelerin kararlarının öğrenciler tarafından incelenmesine rehberlik edilmektedir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye hakkında güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin vermiş olduğu ihlal kararları dikkate alınarak sınıf ortamında katılımcı bir yaklaşımla tartışılmakta, öğrencilerin uluslararası hukukta ceza adaleti alanında üretilen hukuki güvenceler ve içtihatlar açısından farkındalık kazanmaları amaçlanarak, bu alanda araştırma ve sunum yapmaları desteklenmektedir.

Dersin Tanımı; Ceza muhakemesi hukukunda kullanılan klasik ve gizli koruma tedbirleri hakkında teorik açıklamalardır.
Dersin Amacı; Ceza muhakemesi hukukunda özellikle soruşturma aşamasında uygulanan delil toplama yöntemlerinden olan koruma tedbirlerine katılımcı öğrencilerin vukufiyetinin sağlanmasıdır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır.
Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dersin Tanımı; Ders, güvenlik çalışmalarının çerçevesini çizen kuramsal yaklaşımlar ve kavramsal tartışmaları kapsar. Realizm, liberalizm, konstrüktivizm, barış çalışmaları, eleştirel teori, feminist yaklaşım ve uluslararası politik sosyoloji dersin kuramsal içeriğini oluştururken, belirsizlik, savaş, terörizm, soykırım, etnik çatışma, insani güvenlik ve yoksulluk gibi güvenlik çalışmalarında temel tartışma alanları olan konular dersin kavramsal çerçevesini çizecektir.
Dersin Amacı; Dersin amacı öğrencileri, günümüz güvenlik çalışmalarının temel kuramsal yaklaşımları ve kavramsal analizleri ile tanıştırmak, bu sayede, ulusal ve uluslararası alanda cereyan eden gelişmeleri güvenlik açısından değerlendirirken bilimsel ve çok boyutlu bir bakış açısından yaklaşabilmelerini sağlamaktır

"Ortadoğu'da Devlet, Devrim, Siyaset" dersinde yakınımızdaki coğrafya Ortadoğu'daki önemli gelişmeler ele alınmaktadır. Ortadoğu'daki değişimin dinamikleri ve siyasetin temel faktörleri konu edinmektedir. Modern Ortadoğu'nun ortaya çıkışı ve sonrasında farklı ülkelerde yaşanan köklü değişiklikler detaylı olarak incelenmektedir. Ortadoğu'da devlet kavramı ve farklı devlet yapıları anlatılmaktadır. Genel olarak, Ortadoğu siyasetini etkileyen din, mezhep, devlet, aşiret, su, terör ve devlet dışı aktör gibi konular ele alınmaktadır. Bunların yanında bölgesel ve küresel güçlerin bölge siyasetleri ve bölgesel düzen konusu dersin anan konuları arasındadır.

Günümüzde uluslararası örgütler uluslararası sistem içerisinde devlet tekelini kırmışlardır. Devlet artık uluslararası alanın tek şahsı değildir; uluslararası örgütler yeni hukuki ve siyasi aktörler olarak bu alanda bir çeşitlenme meydana getirmiştir. Uluslararası örgütler artık uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli roller ve işlevler üstlenmektedir. Buradan hareketle, bu ders uluslararası örgütlerin tanımları ve temel özelliklerinden yola çıkarak bu yapıların uluslararası sistemdeki rolleri ve işlevlerini mercek altına alacaktır.
Bu dersi alan öğrenciler,
• Uluslararası örgüt kavramının tanımını ve bunların temel özelliklerini bilir.
• Uluslararası örgütler ve diğer uluslararası kuruluşları hukuki bakımdan ayırt eder.
• Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini öğrenir.
• Uluslararası örgütlerin uluslararası sistem içerisindeki yeri ve işlevlerini kavrar.
• Uluslararası örgütlerin kurumsal yapı ve karar alma süreçlerini analiz eder.
• Uluslararası örgütlerin uluslararası hukuki şahsiyetlerini analiz eder.
• Uluslararası örgütleri coğrafi açıdan, faaliyet konularına ve yetkilerine göre sınıflandırır.
• Birleşmiş Milletler, NATO, Interpol, çeşitli uluslararası barış ve güvenlik örgütlerini tanır.

Ders Tanımı: İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ikinci dönemi, nitel ve nicel araştırma tekniklerine ve veri analizine ayrılmıştır.
Dersin Amacı: Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Öğrenciler, birinci dönemde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi bu dönem öğrenecekleri konularla bütünleştirerek kendi araştırma projelerini hazırlayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dersin Tanımı; Ortadoğu’da ortaya çıkan ve küresel düzeyde etkiye neden olan dini motifli örgütler hakkında bilgilendirici bir ders olması planlanmaktadır.
Dersin Amacı; Güvenlik bilimleri öğrencilerini Ortadoğu’da ortaya çıkan dini motifli ve radikal örgütler hakkında bilgilendirmek, öğrencilere Ortadoğu politikasını radikal örgütler ekseninde ve özelinde anlayabilmelerini sağlamak.

Temelde Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Coğrafya disiplinlerini birleştiren ve fiziksel coğrafyanın nasıl siyasi coğrafyaya dönüştüğünü araştıran jeopolitik disiplini ile uluslararası güvenliğin jeopolitik disiplini perspektifinden ele alınışı bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede jeopolitik kavramının doğuşu, tarihsel süreçte evrimi, jeopolitik kuramların dünyayı ve uluslararası güvenliği nasıl algıladıkları tartışılacaktır.
Bu amaçla derste öncelikle jeopolitik kavramı tanımlanacak ve ilk dönem jeopolitik algısı ve kuramları işlenecektir. Devamında özellikle Alman coğrafyacılar tarafından geliştirilen Alman jeopolitik anlayışı üzerinde durulacaktır. Sonrasında Soğuk Savaş dönemi jeopolitik algısı incelenecek olup, son olarak Soğuk Savaş sonrası jeopolitik algılamalar ve eleştirel jeopolitik kuramlar ele alınacaktır. Jeopolitik algının tarihsel gelişimi incelendikten sonra dersin son bölümünde temel jeopolitik kavramlar ile seçilen bölgelerde jeopolitik algılamaların nasıl şekillendiği tartışılacaktır.

Ders kapsamında Türk dış politikasının temel ilkeleri ve önemli gelişmeleri, Türkiye’nin güvenliği ve dış politika bağlantısı perspektifinden başlıca dönemler ve çeşitli örnek olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir.
Dersin amacı, UG ABD yüksek lisans öğrencilerinin Türkiye’nin dış politikasının ilkeleri, başlıca güvenlik sorunları ve sorunlar karşısında geliştirdiği tutumlar/sahip olduğu imkânlar hakkında anlayış ve bilgi sahibi yapmaktır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

This two-semester and compulsory course aims to provide graduate-level students with substantial knowledge and training on main perspectives, concepts, and techniques of social research. The first semester of the course will cover the fundamentals of social research and philosophy of the social sciences. The course comprises a number of topics regarding the quality, purposes, design, and execution of social research. During the semester, students will familiarize with the essentials of social research and learn to plan their own research. Thus, the course intends to directly contribute to the preparation and writing of the students’ master’s theses.

The course covers theoretical approaches which frame analyses on international security, conflics, wars and peace. The focus of the course will be on the mainsteam theories of security studies including realism, liberalism, peace studies, constructivism, critical theory and feminst security studies. Having gained theoretical approaches of the field, students are expected to get an enhanced analytical capacity for developing theoretical analyses on the issues of international security, insecurity, conflicts, wars and peace processes.

International organizations have become one of the main actors of the international system. State, in today’s world, is not the only actor, meaning that international organizations, too, have important roles and functions in maintaining international peace and security. Based on this perspective, this course focuses on the concept of international organization in order to understand and analyze its definition, main features and roles and functions in international system.
At the end of semester, students are expected to
• Know the definition and basic features of the concept of international organizations.
• Distinguish international organizations and other international institutions in legal terms.
• Learn the emergence and historical development of international organization.
• Comprehend the place and functions of international organizations in international system.
• Analyze the organizational structure and decision- making processes of international organizations.
• Analyze the international legal personality of international organizations.
• Categorize international organizations, in terms of geography, activity and authorities.
• Recognize various international organizations such as UN, NATO and Interpol

Course Description: The course describes the important developments, wars and crisis, doctrines, policies and cases in detail in the modern age after the emergence of modern Middle East concept, and by doing that it plans to prepare a content informing students about the Middle Eastern history, important developments and turning point events in detail.
Course Objectives: The course aims to teach the students, who plan to study on the Middle East, about the important cases, turning points, policies, ideologies and serious crisis in detail and aims to divert the students to focus on a specific case for specialization.

Course Description: A graduate course based on examining and comparing different approaches to media/security relations, discourse/perception interrelation, traditional/new media evolution and security in a digitalized world. Answers are searched in this course for questions including but not limited to:
- What are the trends in the media sector? Is traditional media dead?
- How do countries legitimise their wars in the eyes of the public through media?
- What is the relationship between terrorism and news media?
- What is public diplomacy and strategic communication?
- How do terrorist organisations utilise media to reach their targets?
- Does reality still matter in a post-truth era?
- How is data weaponized for political gains and what it might mean for our security?

Course Objectives: The aim of the course is to examine different opinions about the relationship between media, information and security issues in detail. It is aimed to make comprehensive evaluations about the positive and negative aspects of security news in the traditional and new media. communication strategies and perception wars of States and terrorist organisations. In this framework, there is a special focus on various approaches to current issues and future problems of digitalised world. Moreover, it is aimed in this course to discuss, produce and propose applications of interdisciplinary and multidisciplinary approaches by evaluating theoretical discussions and empirical data. Students are expected to fınish the course with a better understaııding of the relationship between media, information and security issues.

This two-semester and compulsory course aims to provide graduate-level students with substantial knowledge and training on main perspectives, concepts, and techniques of social research. During the second semester, students will familiarize with quantitative and qualitative research techniques and data analysis..
The course comprises a number of topics regarding the quality, purposes, design, and execution of social research. Incorporating this knowledge with that they acquired in the first semester, students will design their own research projects. Thus, the course intends to directly contribute to the preparation and writing of the students’ master’s theses.

The course examines both traditionally core and recently appeared issues and analyses that have drawn the borders of contemporary debates in the field of security studies. On the conceptual side, the course covers contemporary issues in security studies including the new forms of wars, terterrorism, terinsurgency, peace operations, international migration etc., while the content of the course extends also to the institutional actors, like regional organisations, NATO and the UN as it relates to the functions they have performed in coping with global security issues.
The couse aims at providing students with graduate level knowlede about basic concepts, issues and institutions so as to make make them able to develop scientific and analythical approaches to the questions of security issues, institutions and processes over the world.

Course Description; The course is planned to be informative about the religious based radical movements in the Middle Eastern politics and their effects on the global level. The course plans to define the dynamics under the emergence of radical organizations in the Middle East, and will define not only Islamic groups but also groups related to other religions and sects in a broader aspect during the course.
Course Objevtives; The course aims to inform the students of the security studies about the religious radical movements which flourished in the Middle East, and aims to enable the students to understand and learn the developments in the Middle East in the perspective of radical armed organizations. The course aims to tell how the Islamic, Jewish and Christian groups got ideologized and radicalized and how these groups emerged as a balance changing actors in the Middle Eastern politics.

Course Description; A graduate course based on examining and comparing political ideas on conflict, violence and war, peace, ways to reach peace, and peaceful solution of conflicts.
Course Objectives; It is aimed in this course to examine and compare the ideas of thinkers and policy makers who have come to the forefront in different historical periods with their work on the concepts of peace and conflict. Within this framework, students are expected to comprehend the historical, philosophical and political development of the concepts of peace and war. Moreover, it is aimed in this course to discuss, produce and propose applications of interdisciplinary and multidisciplinary approaches by evaluating theoretical discussions and empirical data.

 

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır.
Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ders, güvenlik çalışmalarının çerçevesini çizen kuramsal yaklaşımlar ve kavramsal tartışmaları kapsar. Realizm, liberalizm, konstrüktivizm, barış çalışmaları, eleştirel teori, feminist yaklaşım ve uluslararası politik sosyoloji dersin kuramsal içeriğini oluştururken, belirsizlik, savaş, terörizm, soykırım, etnik çatışma, insani güvenlik ve yoksulluk gibi güvenlik çalışmalarında temel tartışma alanları olan konular dersin kavramsal çerçevesini çizecektir.
Dersin amacı öğrencileri, günümüz güvenlik çalışmalarının temel kuramsal yaklaşımları ve kavramsal analizleri ile tanıştırmak, bu sayede, ulusal ve uluslararası alanda cereyan eden gelişmeleri güvenlik açısından değerlendirirken bilimsel ve çok boyutlu bir bakış açısından yaklaşabilmelerini sağlamaktır.

Çağdaş Siyasal Kuramlar dersi siyaset felsefesinde yaşanan güncel tartışmaları okumalar üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bugünü anlamak için geçmişten günümüze yaşanan tartışmalara hâkim olmayı gerektirmektedir. Bu derste yüksek lisans öğrencilerinin çağdaş siyasal kuramlara hâkim olmaları, analitik açıdan analiz etmeleri ve eleştirel yönde değerlendirmeler yapmaları amaçlanmaktadır. Böylelikle de gerek güncel gerekse de geçmişteki sosyal ve siyasal konuları daha iyi anlamaları, mevcut siyasal gelişmeler ve sorunlar hakkında fikir sahibi olmaları; hatta yeni bakış açıları getirmeleri beklenilmektedir. Okumalar farklı isimler ve kaynaklar üzerinden yapılacağından dersi alanların tek bir perspektiften bakmalarından ziyade çok yönlü ve eleştirel düşünmeleri teşvik edilecektir.

Dünya politikasına yön veren en önemli unsurlardan birisi olan göç olgusu, şehirleri-banliyöleri ve kırsal alanları yeniden şekillendirmekte; etnik ve ırksal dinamikleri değiştirmekte; aile hayatını, eğitimi, kültürü, emek piyasasını ve siyaseti etkilemektedir. Ayrıca, göç yönetimi konusu ile doğrudan ilişkili olan sınır güvenliği meselesi de ulus devletlerin ve ulus-üstü oluşumların karşılaştığı küresel zorluklar nedeniyle oldukça önemlidir. Güvenlik ve sınır yönetimine ilişkin söylemlerde, dünyanın farklı bölgelerinde artan eşitsizliklerden, yaşam standartlarından ve insan güvenliği sorunlarından kaynaklanan göç baskısı önemli bir rol oynamaktadır. Bu ders öğrencilere insan hareketliliğinin yönetimi ve sınır güvenliği konularında disiplinler arası ve teorik perspektifler sunmayı amaçlamaktadır.
Avrupa ülkelerinin ve politikacılarının karşılaştıkları göç akımları ile ülkelerinin sınır güvenliğine duydukları endişe nedeniyle bu ders kapsamında öğrenciler genel itibariyle AB’nin göç ve sınır güvenliği politika ve uygulamaları üzerine odaklanacaklardır. Avrupa’da yer alan farklı ülkelerin göç ve sınır yönetimi stratejilerini inceleyerek; 21. yüzyılda uluslararası göç hareketlerine karşı izlenen politikaları değerlendireceklerdir. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin göç politika ve uygulamalarının karşılaştırılması; öğrencilerin AB adaylığı ile birlikte (Helsinki Süreci) Türkiye’de gelişme gösteren göç yönetimi sistemini daha iyi anlamaları konusunda faydalı olacaktır.

Modern devletin ve kentleşmenin bir çıktısı olarak iç güvenlik kavramı, 19. Yüzyıldan günümüze uzanan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet-birey ilişkisi, güvenlik konsepti ve algısı ile temel güvenlik tehditlerindeki değişimler iç güvenlikten sorumlu kurumların faaliyet alanını da değiştirmiştir. Bu dersin konusu, bir iç güvenlik kurumu polislik kurumunun tarihsel gelişiminin aktarılması ile günümüzde değişen iç güvenlik meselelerine yönelik akademik bir çalışma sahası haline gelen polislik çalışmalarının getirdiği yanıtların bir derlemesidir.
Dersin sonunda katılımcılar;
a. Polislik ve iç güvenlik faaliyetlerinin kaynağı ve hedefini kavrayacak,
b. Temel polislik felsefeleri hakkında bilgi sahibi olacak,
c. Çağdaş iç güvenlik yönetim modellerini karşılaştırmalı olarak öğrenecek,
d. Günümüzün değişen iç güvenlik anlayışı çerçevesinde kamu düzeni faaliyetlerini yorumlayabilecek,
e. Akademik literatürde polislik çalışmaları hakkında temel bakış açısına sahip olacaktır.

Ders Tanımı: İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ikinci dönemi, nitel ve nicel araştırma tekniklerine ve veri analizine ayrılmıştır.
Dersin Amacı: Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Öğrenciler, birinci dönemde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi bu dönem öğrenecekleri konularla bütünleştirerek kendi araştırma projelerini hazırlayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrencilere kent ve kentleşmeye ilişkin gerekli teorik donanımların kazandırılmasının ardından Türkiye'de ve dünyada kentleşme dinamiklerinden hareketle ‘güvenli kentlerin' ve kent güvenliği yönetiminin nasıl sağlanması gerektiği, kentleşme politikaları, yeni yaklaşım ve uygulamalar ele alınacaktır.
Bu ders sonucunda öğrenciler;
• Kent, kentleşme, kentlileşme gibi kavramları bilir, aralarındaki farkları kavrar,
• Dünya’da ve Türkiye'de kentleşme politikalarının hazırlanma, uygulanma ve denetim süreçlerini öğrenir,
• Bu süreçlerin Türkiye’nin kentlerine ve tarihi ve doğal çevre dokusuna olan olası etkilerini analiz eder,
• Kent, kentleşme ve güvenli kent yaklaşımlarına ilişkin klasik ve güncel teorileri öğrenir,
• Kentsel politika süreçlerine dönük temel motivasyonların farkında olur,
• İdeal bir kent güvenliği yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda görüş ve değerlendirmelere sahip olur.

Bu derste şiddete ve teröre dönük temel kavramsal tartışmalar ele alınacaktır. Derste öncelikli olarak şiddetin tanımı ve nedenlerine ilişkin farklı yaklaşımlar tartışılacak, ardından da siyasal bir şiddet türü olan terör konusuna yoğunlaşılacaktır. Terörizmin tarihi, nedenleri, çeşitleri, ulusal ve uluslararası hukuktaki yeri, çatışma çözümü ve terörizme dönük tartışmalar ayrıntılı biçimde tartışılacak, ayrıca terörizmle mücadeleye dönük tedbirler ve farklı terör örgütleri de incelenecektir. Her hafta aşağıda verilen başlıklar ayrıntılı biçimde irdelenecektir.
Şiddet ve terörizm çalışmaları akademik hayatta ilgi gören konuların başında gelse de özellikle de 11 Eylül sonrası siyaset akademik anlamda yeniden önem kazanan bir konu olmuştur. Türkiye gerek içinde bulunduğu coğrafyanın yansıması gerekse de kendi iç etkenlerinden dolayı uzun yıllardan beri terörle mücadele etmektedir. Bu derste güvenlik, şiddet ve terörizm konusundaki temel tartışmalar aracılığı ile öğrencilerin şiddet ve terörizme dönük teorik, hukuki ve tarihi tartışmalara yoğunlaşmaları amaçlanmaktadır.

Bu derste günümüz toplumlan açısından önemli bir gündem maddesi olan göç, göç türleri, devletlerin göçe olan yaklaşımı güvenlik ve güvenlikleştirme kuramları üzerinden irdelenecektir. Özellikle zorunlu göç kavramı üzerinden Suriye İç Savaşının tetiklediği sığınmacı hareketliliği kapsamında Batı ülkelerinin konuya yaklaşımı, Türkiye’nin bu alanda vermiş olduğu hizmetler ve kamu politikaları bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır.
Bu dersin amacı, günümüzde pek çok devlet açısından önemli bir olgu olan göç konusunun farklı yaklaşımlar üzerinden incelenmesidir. Güvenlik kavramının genişleme ve derinleşme süreciyle birlikte toplumlan ve devletleri ilgilendiren, uluslararası ilişkileri şekillendiren güvenlikleştirme yaklaşımı içerisinde göçün bir güvenlik sorunu olup olmadığının tartışılması, farklı ülkelerin göçü güvenlikleştirme ya da insani güvenlik perspektifinden ele alış biçimlerinin açıklanması. Diğer yandan, bu ders ile göç ve güvenlik bağlamında, uygulamaları ulusal ve dünya ölçeğinde, disiplinlerarası yaklaşımla analiz edebilen; bunun için gerekli teorik ve yöntemsel bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bunun yanında, Suriyeli sığınmacı krizi bağlamında; sığmmacılarnf mültecilerin/gçici koruma altında bulunanların çeşitli ülkelerdeki entegrasyonlarını ya da güvenli geri dönüşlerini analiz etmek, dersin diğer hedeflenen çıktıları arasındadır.

İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ilk dönemi, sosyal araştırmanın temellerine ve sosyal bilimler felsefesine ayrılmıştır. Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İstihbarat Çalışmalarına Giriş dersi öğrencilerin istihbarat kurumlarının tarihsel evrimi ve ulusal güvenlik algısı çerçevesinde istihbaratın temel kavramlarının tanımlarını, istihbarat çarkının işleyişini, temel fonksiyonlarını, kontra-espiyonaj ve örtülü operasyonlar gibi kavramları anlamasını sağlayacak şekilde organize edilmiştir.
Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin temel kavramları tanımlayabilmeleri, istihbarat çarkının işleyişini gösterebilmeleri, istihbaratın temel fonksiyonlarını anlayabilmeleri, istihbarat – politika kesişimindeki temel problemleri yorumlayabilmeleri ve istihbarat çalışmaları literatüründeki hâlihazırdaki mevcut durumu anlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Devletlerin ve toplumların güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek ve güvende olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan istihbarat faaliyetleri iç ve dış güvenliğin idamesi açısından oldukça önem taşımaktadır. İstihbarat önderliğinde hareket eden kolluk birimleri ulusal ve uluslararası güvenliği ilgilendiren tehditlerin hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesinde, suça karşı gerekli önlemlerin alınmasında, fırsatların daha önceden öngörülerek değerlendirilmesinde, müdahaleler yoluyla olayların gidişatına etkide bulunulmasında başarılı faaliyetler yürütmektedirler. Ayrıca günümüzde güvenliğin geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde daha derin ve geniş bir anlam barındırması istihbaratın yalnızca devletleri ve kolluk birimlerini ilgilendiren bir mesele olmaktan çıktığını, siyasi ve askeri karar alıcılar yanında toplumdaki tüm aktörleri ilgilendiren bir yapıya evirildiğini göstermektedir. İstihbaratın ilgi, etki ve sorumluluk alanının genişlemesi ise istihbarata ilişkin yöntem, yaklaşım, düzey ve stratejileri zorunlu olarak tartışılır hale getirmektedir. Bu ders öncelikle yönetim düşüncesindeki paradigma değişiminden hareketle iç güvenlik yönetimi-istihbarat ilişkisini ortaya koymakta; istihbarat olgusunun tarihsel süreci ve gelişiminden hareketle istihbarat ilkelerini, türlerini, yöntem ve çeşitlerini farklı olaylar üzerinden ele almaktadır.

Psikolojik Harekât ve Propaganda dersinde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada yönetim alanında görülen kapsamlı değişimler paralelinde söz konusu süreç ve bunun güvenlikle ilişkisi Psikolojik Harekât ve Propaganda ekseninde irdelenecektir.
Dersin amacı; yönetimi daha etkili ve verimli kılmak ve yönetimin yapısal ve işleyişsel sorunlarına çözüm bulabilmek için gelecekte/şu an yönetim sürecinde yer alacak/alan katılımcıları Psikolojik Harekât ve Propaganda anlayışı konusunda yeterli bilgi donanımına kavuşturabilmektir. Günümüzde yönetimde sorumluluk, etkililik, verimlilik, eşgüdüm ve yönetimin davranışsal boyutunun bilimsel bir nitelik taşıdığı, bunların özgün model ve kuram geliştirme ile olabileceği bir gerçektir. Bununla birlikte yönetimin yasal ve yapısal yönlerinin olduğu, yönetim ve organizasyon, yönetim ve çevre ile personel yönetiminin belli bir sistematiğinin olması gerektiğinin bilinmesi, yönetimlerin önemini oldukça artırmaktadır. Bu dersi alan katılımcıların; göz olanı beyin olacağı görürü felsefesi ile yeni güvenlik anlayışı ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi, ilerde dâhil olacakları yönetsel süreçlerde, söz konusu bu alanda karar verme, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen, sorun çözen, etkin bilimsel araştırma yapabilen kişiler olma yolunda ilerlemeleri ve açık ya da örtülü psikolojik operasyonlar karşısında hazırlıklı ve öngörebilir olmaları hedeflenmektedir.

Dersin Amacı; Aklama ve terörün finansmanı suçu ile etkin mücadele edilmesi amacıyla mali istihbarat üretimi ve paylaşımıdır.

Ders Tanımı: İki dönemlik ve zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Dersin ikinci dönemi, nitel ve nicel araştırma tekniklerine ve veri analizine ayrılmıştır.
Dersin Amacı: Ders, sosyal araştırmalardaki temel bakış açıları, kavramlar ve tekniklerin kavranmasını amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler, iki dönem boyunca sosyal araştırmanın esaslarını öğrenecek ve bunları kendi ilgi duydukları araştırma alanlarına uygulayacaklardır. Öğrenciler, birinci dönemde elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi bu dönem öğrenecekleri konularla bütünleştirerek kendi araştırma projelerini hazırlayacaklardır. Ders bu bakımdan öğrencilerin tez hazırlık ve yazım aşamalarına doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada yönetim alanında görülen kapsamlı değişimler paralelinde söz konusu süreç ve bunun güvenlikle ilişkisi Algı Yönetimi ekseninde irdelenecektir. Öncelikle ilişkisi Algı Yönetiminin kavramsal çerçevesinde ele alınacak, ardından modern yönetim düşüncesiyle birlikte algı ve algı yönetimi küreselleşme ekseninde irdelenecektir. Dersimizin son kısmında ise sürecin etkilediği ve değiştirdiği ilişkisi Algı Yönetimi ve Operasyonel Algı küresel, bölgesel ve ülkemiz ölçeğinde tartışılacaktır.

Güvenlik paradigmasındaki değişim her alanda olduğu gibi ekonomi alanında önemli değişimler getiriyor. Bu kapsamda derste öncelikle güvenlik kavramı ele alınacak, güvenlik paradigmasındaki değişim incelenecek ve yeni paradigmada ekonominin rolü değerlendirilecektir.
Derste öğrencilerin güvenlik paradigmasındaki dönüşümü doğru algılamaları ve bu bağlamda ekonominin rolünü kavramaları amaçlanmaktadır.

İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

This two-semester and compulsory course aims to provide graduate-level students with substantial knowledge and training on main perspectives, concepts, and techniques of social research. The first semester of the course will cover the fundamentals of social research and philosophy of the social sciences. The course comprises a number of topics regarding the quality, purposes, design, and execution of social research. During the semester, students will familiarize with the essentials of social research and learn to plan their own research. Thus, the course intends to directly contribute to the preparation and writing of the students’ master’s theses.

Course Description: This course provides understanding of the basic elements of intelligence like the definition and the main steps of the intelligence cycle (planning, collection, analysis, dissemination), counterintelligence, and covert action through an understanding of the historical evaluation of the intelligence structures as part of governments within the concept of national security.
Throughout the semester, each session is going to be based on lectures based on the assigned readings as well as class discussions and students’ presentations.
Course Objectives: Students will be able to define the basic concepts, demonstrate how the intelligence cycle functions, understand the key intelligence functions, demonstrate a working knowledge of the intelligence - policy nexus challenges, and understand the current state of art in the intelligence studies.

Course Description: Psychological Operation and Propaganda, In the course of the second half of the 20th century, the process and its relationship with security will be examined in the axis of Psychological Operation and Propaganda. First of all, the conceptual framework of Psychological Operation and Propaganda will be discussed, then perception and perception management together with modern management thought will be examined in the axis of globalization. In the last part of the course, the process affected and changed by the process will be discussed at the scale of global, regional and national level.
In order to make the management more effective and efficient and to find solutions to the structural and operational problems of the management, the participants who will take part in the management process in the future will be able to provide sufficient information on the understanding of Psychological Operation and Propaganda. It is a fact that in today's management, the behavioral dimension of responsibility, effectiveness, efficiency, coordination and management is of a scientific nature, and that these can be with original model and theory development. In addition, it is important that management has a legal and structural aspect and that management and organization, management and environment and personnel management should have a certain systematics. Participants taking this course; the development of skills related to the new security understanding with the philosophy of vision that will be the eye of the brain, the progress in the managerial processes in which they will be involved, the decision making, planning, implementation and evaluation stages in this field, and the progress in the way of being able to solve the problem, be effective in scientific research and be prepared and predictable against open or covered psychological operations. Today, the concept of security is differentiated in the global period in which the world reaches, gaining new forms as methods, tools and logic. This change of understanding is now perceived as different from the past in the new political conjuncture, the scope of military activities aimed at defending the country's territory and the survival of the country has expanded and the political, economic, social and technological dimensions as well as the existing military dimension have begun to gain importance. This process makes the issue even more important, in order to create a consciousness for deciphering the covert activities in the countries that cover the entire habitat.

Course Description: The course covers theoretical approaches which frame analyses on international security, conflics, wars and peace. The focus of the course will be on the mainsteam theories of security studies including realism, liberalism, peace studies, constructivism, critical theory and feminst security studies. Having gained theoretical approaches of the field, students are expected to get an enhanced analytical capacity for developing theoretical analyses on the issues of international security, insecurity, conflicts, wars and peace processes.

This two-semester and compulsory course aims to provide graduate-level students with substantial knowledge and training on main perspectives, concepts, and techniques of social research. During the second semester, students will familiarize with quantitative and qualitative research techniques and data analysis..
The course comprises a number of topics regarding the quality, purposes, design, and execution of social research. Incorporating this knowledge with that they acquired in the first semester, students will design their own research projects. Thus, the course intends to directly contribute to the preparation and writing of the students’ master’s theses.

Course Description; This course provides students with an understanding of the historical evolution of intelligence Services and their impact on the conduct of international relations since the First World War. It will introduce students to conceptual and theoretical debates in the literatüre as well a variety of case studies in order to understand the role of intelligence in international relations. Those students vvho completed the course successfıılly will be able to discuss key intelligence concepts and explain how decision makers use intelligence for decision making as well as for ffaming their foreign policies.
Course Objevtives; Students will be able to define the basic concepts, understand the key intelligence functions, demonstrate a working knovvledge of the intelligence - policy ııexus challenges, understand the role of intelligence agencies in international relations and hovv decision makers use intelligence for decision making as well as for framing their foreign policies.

Curse Description; Perception Management, as it is known that rituality has replaced reality and know perception is become real. What you perceive that become reality. In the course of the second half of the 20th century, the process and its relationship with security will be examined in the axis of Perception Management. First of all, the conceptual framework of Perception Management will be discussed, then perception and perception management together with modern management thought will be examined in the axis of globalization. In the last part of the course, the process affected and changed by the process will be discussed at the scale of global, regional and national level in the light of telecommunication era and revolution.
In order to make the management more effective and efficient and to find solutions to the structural and operational problems of the management, the participants who will take part in the management process in the future will be able to provide sufficient information on the understanding of Psychological Operation and Propaganda. It is a fact that in today's management, the behavioral dimension of responsibility, effectiveness, efficiency, coordination and management is of a scientific nature, and that these can be with original model and theory development. In addition, it is important that management has a legal and structural aspect and that management and organization, management and environment and personnel management should have a certain systematics. Participants taking this course; the development of skills related to the new security understanding with the philosophy of vision that will be the eye of the brain, the progress in the managerial processes in which they will be involved, the decision making, planning, implementation and evaluation stages in this field, and the progress in the way of being able to solve the problem, be effective in scientific research and be prepared and predictable against open or covered psychological operations. Today, the concept of security is differentiated in the global period in which the world reaches, gaining new forms as methods, tools and logic. This change of understanding is now perceived as different from the past in the new political conjuncture, the scope of military activities aimed at defending the country's territory and the survival of the country has expanded and the political, economic, social and technological dimensions as well as the existing military dimension have begun to gain importance. This process makes the issue even more important, in order to create a consciousness for deciphering the covert activities in the countries that cover the entire habitat.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Türk Dış Politikası dersinde dış politikasın temel belirleyici faktörleri ele alınmaktadır. Genel olarak dış politika yapın süreci ele alınırken aynı zamanda dış politikanın temel karar alıcıları anlatılmaktadır. Özellikle, zaman zaman Türk Dış Politikasının yönü(ekseni) tartışması gündemi meşgul etmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türk Dış Politikasındaki belli zamanlarda eksen tartışmalarının yaşanmasına neden olan gelişmeler yaşanmıştır. Belli periyodlarda dış politikada farklı yönelimler gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler göz önünde bulundurularak, dersin ana temasını Türk Dış Politikasındaki eksen tartışmaları oluşturmaktadır.

Güvenlik kavramındaki değişim ile beraber önem kazanmaya başlayan ekonomi güvenliği kavramı ve bu kavramın uluslararası ekonomideki yerini, ülkelerin birbirleri ile olan ilişkileri ve çıkarları üzerinden ele alan bir derstir.
Ders boyunca öncelikle öğrencilerin temel makro ekonomik bilgilere sahip olması ardından uluslararası ekonominin işleyişini kavramanı ve nihayet ekonomi güvenliğinin uluslararası dengelerdeki yerini algılamaları amaçlanmaktadır.

Modern dönemde (19.yy ve sonrası) modern Ortadoğu kavramının oluşmasıyla birlikte bölgenin siyasetine yön veren önemli gelişmeler, savaş ve krizler, doktrinler, politikalar ve vakaların detaylı bir şekilde incelenerek öğrencilerin Ortadoğu’nun tarihi, önemli gelişmeleri, başat aktörleri ve siyasal dönüm noktalarının detayları hakkında bilgilendiren bir içerik üzerine hazırlanması planlanmaktadır.
Lisansüstü öğrencilere, özellikle Ortadoğu merkezli ilgi ve merakı olan öğrencilere yönelik bölgedeki önemli ve başat olayların, politikaların, ideolojilerin, dönüm noktası niteliğindeki vakaların detaylı bir şekilde öğretilmesi amaçlanmakta, bu süreçte öğrencilerin de spesifik bir vakaya odaklanarak bu olay üzerinde uzmanlaşması hedeflenmektedir.

Günümüzde uluslararası örgütler uluslararası sistem içerisinde devlet tekelini kırmışlardır. Devlet artık uluslararası alanın tek şahsı değildir; uluslararası örgütler yeni hukuki ve siyasi aktörler olarak bu alanda bir çeşitlenme meydana getirmiştir. Artık uluslararası örgütler artık uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli roller ve işlevler üstlenmektedir. Buradan hareketle, bu ders uluslararası örgütlerin tanımları ve temel özelliklerinden yola çıkarak bu yapıların uluslararası sistemdeki rolleri ve işlevlerini mercek altına alacaktır.
Bu dersi alan öğrenciler,
• Uluslararası örgüt kavramının tanımını ve bunların temel özelliklerini bilir.
• Uluslararası örgütler ve diğer uluslararası kuruluşları hukuki bakımdan ayırt eder.
• Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini öğrenir.
• Uluslararası örgütlerin uluslararası sistem içerisindeki yeri ve işlevlerini kavrar.
• Uluslararası örgütlerin kurumsal yapı ve karar alma süreçlerini analiz eder.
• Uluslararası örgütlerin uluslararası hukuki şahsiyetlerini analiz eder.
• Uluslararası örgütleri coğrafi açıdan, faaliyet konularına ve yetkilerine göre sınıflandırır.
• Birleşmiş Milletler, NATO, Interpol, çeşitli uluslararası barış ve güvenlik örgütlerini tanır.

Ders, güvenlik çalışmalarının çerçevesini çizen kuramsal yaklaşımlar ve kavramsal tartışmaları kapsar. Realizm, liberalizm, konstrüktivizm, barış çalışmaları, eleştirel teori, feminist yaklaşım ve uluslararası politik sosyoloji dersin kuramsal içeriğini oluştururken, belirsizlik, savaş, terörizm, soykırım, etnik çatışma, insani güvenlik ve yoksulluk gibi güvenlik çalışmalarında temel tartışma alanları olan konular dersin kavramsal çerçevesini çizecektir.
Dersin amacı öğrencileri, günümüz güvenlik çalışmalarının temel kuramsal yaklaşımları ve kavramsal analizleri ile tanıştırmak, bu sayede, ulusal ve uluslararası alanda cereyan eden gelişmeleri güvenlik açısından değerlendirirken bilimsel ve çok boyutlu bir bakış açısından yaklaşabilmelerini sağlamaktır.

Küresel güvenlik ve kamu düzeninin inşası, dersinde geçmişten günümüze, site devletleri, feodalizm, zümre devletler, mutlakiyetçi devletler, imparatorluklar ulus devleti ve günümüz modern devletinin ortaya çıkışı ele alınacaktır. Akabinde bir önceki ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda giderek baş döndürücü bir hal alan yoğun teknolojik- endüstriyel alnındaki gelişmeler toplumları ve toplumsal yapıları da beraberinde dönüştürmüştür. Tüm dünyada yönetim alanında da kapsamlı değişimler yaşanmış ve bunun güvenlik alanına da yansımaları ders kapsamında ele alınacaktır. Öncelikle yönetim teorileri yönetsel meşruiyet, modern devletin doğuşu, küresel ölçekte yaşam ve yaşam alanı güvenliği yeni tehditler, toplumsal ayrışma ve kamu düzeni inşası gibi süreçler ele alınacaktır.

Diplomasi kavramı geleneksel olarak devletlerin aralarındaki ilişkileri resmi görevlileri aracığıyla yürütmelerini işaret etmektedir. Ancak günümüzde uluslararası ilişkiler sadece devletlerarasında bir mefhum özelliğinin ötesine geçtiğinden geleneksel diplomasi tanımı uluslararası ilişkilerin tüm yönlerini tam manasıyla kapsayamamaktadır. Bu yüzden bu ders, geleneksel diplomasi anlayışının ötesinde görece yeni bir diplomasi anlayışı olan kamu diplomasisiyle ilgilenmektedir.
Dersi alan öğrenciler;
• Kamu diplomasisi ve geleneksel diplomasi arasındaki farkları öğrenir.
• Kamu diplomasisinin kuramsal temellerini öğrenir.
• Kamu diplomasisinin bir dış politika aracı olarak nasıl kullanılabildiğini analiz eder.
• Devletlerin kamu diplomasisi uygulamalarına vakıf olur.
• Türk dış politikasında kamu diplomasisinin kurumsal yapısını analiz eder.
• Kamu diplomasi alanında akademik tartışmalar yürütür ve farkı görüşleri değerlendirir.

Enerjiye ilişkin temel kavramlar ve temel fizik bilgisinden başlayarak enerji kullanımının tarihsel değişimi, belki geri dönüşü olmayan, belki de konjonktürel değişimler yaratan etkilere sahiptir. Hem canlıların, hem de toplumlann hayatındaki temel girdi olan enerji, temel yaşamsal, ekonomik ve diplomatik faaliyetlere de yön vermektedir. Bu sebeple ülkelerin herhangi bir alanda alacakları kararlar enerji faktöründen bağımsız düşünülemez.
Dersin sonunda, öğrenciler temel enerji konularının yanında enerjinin ekonomik, çevresel, teknolojik, tarihsel ve diplomatik yönlerine de hâkim olacaklardır.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

Bu derste demokratik toplumlarda, terör ve terörizm kavramları ile terör ve terörizmle mücadele yaklaşımları irdelenecektir. Terörizmle mücadele kapsamında gizlilik ile demokrasinin şeffaflık ilkesi arasındaki kontrasın, özellikle terörizmle mücadele sürecinde demokratik bir devlet yapısı içerisinde nasıl anlaşıldığı ve anlaşılabileceği ele alınacaktır. Bu kapsamda, geniş ve tartışmalı kavramlar olarak karşımıza çıkan “Demokrasi ve Haklar” “Meşruiyet” ile “Terörizm” konularının kesişme noktaları ve son dönemde ayrı bir alan olarak gelişen “Terörizmle Mücadele Yaklaşımları” konuları değerlendirilecektir.
Derste öncelikli olarak, demokratik toplumlarda bireylerin hakları ve devlet güvenliği kapsamında sınırları ele alınacaktır. Daha sonra, siyasal şiddet ve terörizm konuları tarihsel süreç içerisinde değerlendirilecek ve günümüzdeki durum kuramsal olarak tartışılacaktır. Devamında ise daha önce incelenen temel kuramlar eşliğinde “terörle ve terörizmle mücadele yaklaşımları” değişik ölçeklerde (birey, grup, toplum ve uluslararası) ve perspektiflerde ele alınacaktır. Bunun yanında, terörizm algısı ve terörizmle mücadeleye yönelik tutum ve davranışlar da ayrı bir baslık altında tartışılacaktır. Ayrıca, toplumsal bütünleşme başlığı altında, günümüz gelişmiş demokrasilerinin siyasal şiddet ve terörizm konularına bakış açıları irdelenecektir. Bunun yanında, terörizmle mücadele kapsamında devletin birimleri arasındaki (sivil ve askeri bürokrasi ile ve diplomasi) ilişkiler incelenecektir.

Yeni Kamu Yönetimi ve Güvenlik dersinde, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada yönetim alanında görülen kapsamlı değişimler paralelinde söz konusu süreç ve bunun güvenlikle ilgili irdelenecektir. Öncelikle yönetim ve kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi ele alınacak ardından modern yönetim düşüncesiyle birlikte yeni kamu yönetimi, yönetişim, küreselleşme, yerelleşme gibi konular irdelenecektir. Dersimizin son kısmında ise sürecin etkilediği ve değiştirdiği güvenlik anlayışı - yeni güvenlik konsepti, özellikle Avrupa Birliği ve bölgesel dengeler çerçevesinde tartışılacaktır.
Dersin amacı; yönetimi daha etkili ve verimli kılmak ve yönetimin yapısal ve işleyişsel sorunlarına çözüm bulabilmek için gelecekte/şu an yönetim sürecinde yer alacak/alan katılımcıları yeni kamu yönetimi ve güvenlik anlayışı konusunda yeterli bilgi donanımına kavuşturabilmektir.

“Ekonomi güvenliği; ülkelerin varlığının sürekliliğini ve halkın refahını sağlayan, stratejik ekonomik unsurlarının korunması ile olası tehdit ve risklere karşı hazırlıklı olma halidir.” Literatürde oldukça az çalışılmış olan bu kavramın incelenmesi ve bilime katkı sağlayacak yeni bilgilerin elde edilmesi bu dersin içeriğini oluşturuyor.
Dünyada yaşanan hızlı dönüşümden belki de en çok “güvenlik” kavramı etkileniyor. Artık ülkelerin güvenliğinden bahsederken, sadece asker sayıları ya da sahip oldukları silahları değil, onların ekonomik güçlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Ordusu kadar ekonomisi de güçlü olan ülkeler; kuralları yeniden belirlenmekte olan yeni savaş meydanında bir adım öne çıkıyor. Yeni savaş meydanında “Ekonomi Güvenliği” olmazsa olmaz bir kavram olarak giderek belirginleşiyor. Bu derste ekonomi güvenliği kavramının lisansüstü seviyede incelenmesi ve ekonomi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak ekonomik istihbaratın analizi amaçlanıyor.

Derste, yeni güvenlik anlayışı kapsamında güncel tartışmalar değerlendirilecek ve yeni güvenlik konsepti farklı boyutlarda incelenecektir.

Bu ders, 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk siyasal hayatında etkili olmuş siyasal hareketleri ele almaktadır. Dersin girişinde, siyaset biliminin temel kavramları kısaca tanıtıldıktan sonra modern siyasî ideolojilere ilişkin bilgiler verilecektir. İlerleyen haftalarda modern dönem Türk siyasal hayatı ve bu dönemde etkili olan ideolojik hareketler tarihsel süreç içerisinde aktarılacaktır.
Dersin amacı; modern dönemde Türk siyasal hayatındaki başlıca siyasal hareket, yapı ve aktörleri siyaset bilimi disiplininin temel kavram ve araçlarını kullanarak analiz etmeye çalışmak; tarihsel süreç içerisindeki siyasal kırılmaları ve süreklilikleri anlamaktır.

Ders doktora öğrencilerine modern demokrasilerin en önemli sorunu haline gelen kültürel çeşitliliğin demokratik siyaset ile nasıl uyumlu hale getirileceği hususunda teorik ve pratik bilgiler içermektedir. Bu çerçevede derste şu başlıklar ele alınacaktır: modern demokratik devlet, liberal demokrasi, devlet-kimlik ilişkisi, devlet- milliyetçilik ilişkisi, yükselen kimlikler/çeşitlilik, liberal çok kültürcülük, cumhuriyetçi yaklaşım, sosyal demokrat yaklaşım, anayasal vatanseverlik, etnik milliyetçilik, din temelli hareketler ve çoğulculuk, bölgesel kimlikler.
Bu ders günümüz siyasal rejimlerinin en önemli sorunu haline gelen demokrasilerde kültürel farklılıkların ve kimliklerin temsilini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda günümüz demokratik toplumlarının güvenlikle ilgili en belirgin sorunu kimlik ve kültür temelli hareketler ile merkezi otoritelerin mücadelesi oluşturmaktadır. Kimisi ayrılıkçı veya otonomi talep eden bölgesel milliyetçi hareketler, kimisi sivil itaatsizlik temelli toplumsal hareketler gibi kendisini gösteren dışlanmış grupların ve onların taleplerinin modern demokratik teoride ve uygulamadaki yeri öğrencilere verilecektir.

Dersin temel konusunu güvenlik çalışmalarında toplumsal cinsiyet perspektifi ışığında gerçekleşen güncel çalışmaların analizi oluşturmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra uluslararası literatüre giren güvenlikte feminist yaklaşımla ilgili çalışmalar oldukça yenidir. Türkiye’de ise bu çalışmalar oldukça azdır. Temel ders konuları, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri ve yönetim felsefelerinde feminist güvenlik çalışmalarının betimsel, kronolojik, sosyo kültürel ve hukuksal yönünün analizi üzerine odaklanmaktadır.
Dersin temel hedefi güvenlik çalışmalarında yapılan/yapılmakta olan/planlanan hukuksal, yönetsel ve politika oluşturma faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet perspektifinin yeri ve öneminin öğrenciye kazandırılmasıdır. Göreceli olarak yeni olan bu konunun kadın ve insan haklarının normatif ekseninde barış inşası, güvenlik sektörünün yönetimi ve dönüşümsel adalet gibi önemli güvenlik başlıklarında toplumsal cinsiyet hassasiyetli yaklaşımın içselleştirilmesine yönelik önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Dersin bir diğer hedefi de normatif çalışmaların yanı sıra uygulama örneklerinin de öğrencilere aktarılması böylelikle feminist epistemoloji ile öğrenciye farklı ve zengin bir düşünce zeminin sunulmasıdır. Ders katılımcıları aynı zamanda ders sonunda güvenlik yönetiminde izlenen toplumsal cinsiyet hassasiyetli bakış açısının sosyolojik, hukuksal ve kültürel alt bileşenleri hakkında bilgi sahibi olarak “olması gereken” ve “olan” uygulamalar arasındaki farklılıklar hakkında da sebep-sonuç ekseninde farkındalık gerçekleştireceklerdir.