ENSTİTÜ

Ders İçerikleri

SUÇ ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YL. PROGRAMI

SAR-150 / Kriminoloji

 

Kriminoloji dersi, suçun multidisipliner bir perspektiften incelendiği, öğrencilere suçun karmaşıklığını anlama, analitik düşünce becerilerini geliştirme ve kriminolojik teorilerin uygulanabilirliğini anlama fırsatı sunan bir derstir. Bu derste, öğrenciler, suçun biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarına dair kapsamlı bir anlayış geliştirirler. Suçun evrimi ve toplumsal etkileri incelenerek, suçun bireyler, topluluklar ve toplum üzerindeki kompleks etkileşimleri detaylı bir şekilde ele alınır. Temel kriminoloji kavramları ve kriminolojik araştırma yöntemleri, öğrencilere bilimsel bir bakış açısı kazandırarak suçun temel dinamiklerini anlamalarını sağlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

SAR-135 / Suç Psikolojisi

 

Suç psikolojisi ceza hukukunda önemli bir rol oynar. Bu derste alandaki en son araştırmalar ışığında; suçluların suç davranışlarının anlaşılması, suça yatkınlıkla ilgili psikolojik özelliklerin tanınması, mağdur ve kolluk kuvvetlerinin psikolojik özelliklerinin tanınması ve iyileştirme çalışmalarının gözden geçirilmesi üzerinde durulmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

SAR-101 / Suç Sosyolojisi

 

Klasik ve çağdaş suç teorileri, suç korkusunun sosyolojik analizi, kadına yönelik şiddet, nefret suçu ve İslamofobi, savaş suçları, medya temsiller, internet ve siber suç konuları incelenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

SAR-909 / Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)

 

Zorunlu bir ders olan Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal araştırmaların niteliği, amaçları, tasarlanması ve yürütülmesine dair birçok konu ele alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

SAR-905 / SEMİNER

 

Suç Araştırmaları ABD lisansüstü öğrencilerinin ileri araştırma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders, bir dizi nitel ve nicel metodolojiyi, araştırmada etik hususları, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bu yöntemlerin gerçek dünyadaki araştırma sorularına uygulanmasını kapsamaktadır. Dersler, okumalar, tartışmalar ve uygulamalı ödevler aracılığıyla öğrenciler araştırma projeleri tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanacaklardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI YL. PROGRAMI

UG-371 / Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum

 

İsrail, Arap dünyası ve İran temel alınarak devletlerin tarihsel ve sosyolojik oluşum süreçleri ile siyasi ve sosyal yapıları incelenecektir. Bölgede dinin ve kimliklerin rolü aktarılacak, devletlerin karakteristik özellikleri, muhalif hareketler ve toplumsal yapılar vurgulanacaktır. Buna ek olarak, bölgedeki önemli çatışma sebepleri, çatışma alanlarındaki uzlaşma ve barış olasılıkları ile bölgenin uluslararası politikadaki yeri incelenecektir. Ayrıca güncel siyasi gelişmelerin ve radikal hareketlerin bölgedeki etkileri ele alınacaktır. Ders süresince orientalist ve modernist bakış açıları ile bölgeye ilişkin ön kabuller içeren algılar üzerinde de durulacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UG-370 / Güvenlik Çalışmalarında Güncel Konular

 

Akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmasından itibaren Güvenlik Çalışmalarının hem ilgi alanında hem de söz konusu alanda yer alan konuların teori ve pratiğinde ciddi dönüşümlerin yaşandığı görülmüştür. Bu ders Güvenlik Çalışmalarının ilgi alanına düşen geleneksel ve yeni güvenlik konularını kapsayacaktır. Savaş, terör, sınıraşan organize suçlar gibi geleneksel güvenlik konularında meydana gelen dönüşümlerin izi sürülürken, insani güvenlik ve çevre güvenliği gibi alana sonradan dahil edilen ve güvenlik perspektifinden çalışılmaya başlanan konular da Güvenlik Çalışmalarının kazandığı genişlik çerçevesinde ele alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UG-366 / Terörizmle Mücadelede Bölgesel Yaklaşımlar

 

Küresel terörizmle mücadele sorununu bölgesel güvenlik kompleksi teorisiyle analiz etmektedir. Mevcut terör tehditleri daha fazla ulusal/etnik, dinsel/mezhepsel karaktere sahiptir. Bu nedenle gerçekleşen bir terör saldırısı kolaylıkla bir başka bölgede yeni bir terör olayını tetikleyebilmektedir. Olası terör saldırıları engelleyebilmek için devletler bölgesel güvenlik gelişmelerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Terörizmle mücadele literatüründe yaşanan bölgesel gelişmeler ışığında bu ders, Transatlantik ülkeleri, Orta Doğu ve Güney -Doğu- Asya ülkelerinin tecrübelerini karşılaştırmalı bir perspektifle incelemektedir. Böylece çoğunlukla bölgesel terörizmle mücadele çalışmaları literatürüyle şekillenen bu ders öğrencilerin terörizmle mücadeleyi daha iyi anlamalarına katkı sağlayacaktır. Bu ders, özellikle terörizm çalışmaları ve uluslararası güvenlik öğrencileri için yararlı olacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UG-905 / SEMİNER

 

Uluslararası Güvenlik Bölümü lisansüstü öğrencilerinin ileri araştırma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders, bir dizi nitel ve nicel metodolojiyi, araştırmada etik hususları, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bu yöntemlerin gerçek dünyadaki araştırma sorularına uygulanmasını kapsamaktadır. Dersler, okumalar, tartışmalar ve uygulamalı ödevler aracılığıyla öğrenciler araştırma projeleri tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanacaklardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ULUSLARARASI GÜVENLİK (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI YL. PROGRAMI

UGİ-347 / Politics and Society in the Middle East

 

The aim of this course is to provide students with a comprehensive introduction to the historical developments and contemporary politics in the Middle East region. The course will cover mainly the Arab world, Israel and Iran. By covering those countries, major conflict areas, peacemaking, nature of politics and society in the region will be discussed. In addition, characteristics of state formation in key countries, opposition movements, and role of the religion and identity will be explained. To promote a deeper understanding of the region, orientalism, misconceptions about the society and culture of the region resulting from the orientalist and modernist perspectives will be taken into consideration. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UGİ-319 / Current Issues in Securit and Security Studies

 

The course examines both traditionally core and recently appeared issues and analyses that have drawn the borders of contemporary debates in the field of security studies. The course accordingly covers both traditional and contemporary issues in security studies including wars, terterrorism, peace operations, international migration etc., while it extends the content of the course to newly emerging international security issues as well like, among others, health security, environmental security, human security and energy security. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UGİ-348 / Regional Approaches in Counter Terroism

 

This course analyzes the global counterterrorism problem with the theory of regional security complex. Current terror threats have more national/ethnic, religional/sectarian character. Therefore, realized terrorist attack can easily trigger to a new terror event in another region. In order to prevention of possible terrorist attack, states have to consider that regional security developments. In the shed light of regional developments in the literature of counterterrorism, this course present to comparative perspective on the countries of Transatlantic, Middle East and South-East- Asia experiments. Thereby, shaped by mostly the litearure of regional counterterrorism studies, this course will contribute to students develop a better understanding of the combat terrorism. This course will be useful for students of terrorism studies and international security in mainly. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UGİ-346 / Turkish Foreign Policy

 

With in the scope of this course, the basic issues in Turkish foreign policy are evaluated in the light of case studies from various periods, taking into account the connection between Turkiye's security and foreign policy. Detaylı bilgi için tıklayınız.

UGİ-905 / SEMINAR

 

This course is a graduate survey of academic writing and publishing. The course aims to develop writing and thinking skills in the academic field. As is well known, there are various types of academic writing. For example, book chapter, book, research proposal, dissertation, scientific journal article and conference presentations are all different from each other and they all have different structures and styles. This course will introduce students these different academic writing structures. In terms of style, structure, content, approach, design and target audience, the basics of academic writing styles will be presented to the students. Citation rules and academic ethics will also be covered in the course. Detaylı bilgi için tıklayınız.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI YL. PROGRAMI

İSA-828 / Algı Yönetimi

 

Algı Yönetimi, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada yönetim alanında görülen kapsamlı değişimler paralelinde söz konusu süreç ve bunun güvenlikle ilişkisi Algı Yönetimi ekseninde irdelenecektir. Öncelikle ilişkisi Algı Yönetiminin kavramsal çerçevesi ele alınacak, ardından modern yönetim düşüncesiyle birlikte algı ve algı yönetimi küreselleşme ekseninde irdelenecektir. Dersimizin son kısmında ise sürecin etkilediği ve değiştirdiği ilişkisi Algı Yönetimi ve Operasyonel Algı küresel, bölgesel ve ülkemiz ölçeğinde tartışılacaktır. Eskiden örgütleri x, y ve z teorisi olarak sınıflandırırken, karşımızda yeni dünya düzeni ve yaşanan sosyal medya devrimi ile birlikte Z nesli değimiz sanal bir dünya hapsolmuş nesiller ortaya çıktı. Algı gerçeğe dönüştü ve algılanan gerçek olarak kabul edilmeye başlandı. Sanal ümmet, sanal gerçekler ve gerçeküstülük günlük hayatta egemen olmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSA-834 / Uluslararası İlişkilerde İstihbarat

 

Uluslararası İlişkilerde İstihbarat dersi günümüz dünya politikasında istihbarat kavramının önemini ortaya koyarken uluslararası ilişkiler ve güvenlik çalışmalarında istihbaratın teorisi ve pratiği hakkında çalışmaları içermektedir. Bu çerçevede ders, öncelikle bilimsel bir disiplin olarak istihbaratın temel kavramları ve konularını ele almaktadır. Ayrıca, günümüzdeki istihbarat anlayışının tarihini, modern istihbarat servislerinin kökenini, Soğuk Savaş Dönemi istihbarat uygulamalarını, Soğuk Savaş sonrası ve 21. Yüzyıl’da yaşanan dönüşümü incelemektedir. Son olarak, küreselleşen dünyada istihbaratın uluslararası ilişkiler ve dış politika yapım sürecindeki rolü, önemi ve kısıtları ile istihbarat literatüründeki güncel tartışmalar ile geleceğine ilişkin farklı yaklaşımları teorik düzeyde ve farklı vaka analizlerinin incelenmesiyle irdeleyecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSA-840 / Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSA-905 / SEMİNER

 

Bu ders, İstihbarat Araştırmaları Bölümü lisansüstü öğrencilerinin ileri araştırma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders, bir dizi nitel ve nicel metodolojiyi, araştırmada etik hususları, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bu yöntemlerin gerçek dünyadaki araştırma sorularına uygulanmasını kapsamaktadır. Dersler, okumalar, tartışmalar ve uygulamalı ödevler aracılığıyla öğrenciler araştırma projeleri tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanacaklardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE) İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI YL. PROGRAMI

İAİ-805 / Perception Management

 

Perception Management, as it is known that rituality has replaced reality and know perception is become real. What you perceive that become reality. In the course of the second half of the 20th century, the process and its relationship with security will be examined in the axis of Perception Management. First of all, the conceptual framework of Perception Management will be discussed, then perception and perception management together with modern management thought will be examined in the axis of globalization. In the last part of the course, the process affected and changed by the process will be discussed at the scale of global, regional and national level in the light of telecommunication era and revolution. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İAİ-804 / Intelligence in International Relations

 

This course provides students with an understanding of the historical evolution of intelligence services and their impact on the conduct of international relations since the First World War. It will introduce students to conceptual and theoretical debates in the literature as well a variety of case studies in order to understand the role of intelligence concepts and explain how decision makers use intelligence for decision making as well as for framing their foreign policies. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İAİ-812 / Crime Prediction with Machine Learning

 

This course will introduce students to the basics of machine learning and its application in crime prediction. Students will learn how to use Python programming language to perform various tasks such as data preprocessing and cleaning, data visualization, and implementing machine learning algorithms. The course will also cover libraries such as Pandas, Numpy, and Matplotlib. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İAİ-813 / Strategic Intelligence Analysis

 

This course provides an in-depth exploration of strategic intelligence analysis, focusing on the theories, methodologies, and practical applications of intelligence in a strategic context. Students will develop critical thinking, analytical, and communication skills essential for evaluating and interpreting information to support decision-making at the strategic level. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İAİ-905 / SEMINAR

 

This course is designed to help graduate students in the Department of Intelligence Studies develop advanced research skills. The course covers a range of qualitative and quantitative methodologies, ethical considerations in research, data collection and analysis techniques, and the application of these methods to real-world research questions. Through lectures, readings, discussions, and applied assignments, students will acquire the necessary skills to design, conduct, and evaluate research projects. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

DUG-2050 / Güvenlik Teorilerinde İleri Okumalar

 

Ders uluslararası güvenliğin farklı yaklaşımlar marifetiyle yorumlanması amacıyla kurgulanmıştır. Bu doğrultuda ders içerisinde geleneksel (ana akım) kuramların yanı sıra inşacı kuramlar ele alınarak güvenliğin farklı analiz düzeyleri ve boyutları ele alınacaktır. Ders çerçevesinde öğrenciler farklı kuramsal yaklaşımlarını tanıyacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DUg-2053 / Küresel Dünyada Rusya: Rus Dış ve Güvenlik Politikası

 

Bu ders, Rusya'nın küresel dünyadaki konumunu tanıtmayı ve Rusya'nın farklı dönemlerdeki uluslararası ve güvenlik politikalarının karmaşıklığının anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, Rusya'nın uluslararası ilişkilerini, Rusya'nın dünya ile ilişkilerini şekillendiren düşünsel, yerel ve uluslararası faktörlere dayanarak inceler. Politika oluşturma sürecine ve Rusya'nın dış ve güvenlik politikasının belirli araç ve yöntemleri ile Rusya'nın dış politikasının ana yönlerine dikkat eder. Ders iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, Rusya'nın uluslararası ilişkilerinin tarihsel bağlamı, Rusya'nın dış ve güvenlik politikasını oluşturma süreci, iç siyasi, düşünsel ve ekonomik faktörlerin rolüne atıfta bulunularak analiz edilecektir. İkinci kısım, SSCB'nin çöküşünden başlayarak Rus dış politikasının başlıca itici güçlerine ve aşamalarına genel bir bakış olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, AB, eski Sovyet coğrafyası, ABD ve NATO, Orta Doğu, Çin, Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi ülkeler, bölgeler ve örgütlerle ilgili olarak Rusya'nın küresel çok kutuplu dünyada kendini tanımlayışı ve konumlandırışını öğreneceklerdir. Ders, Rusya'nın küresel yönetişime yaklaşımı ve küresel yönetişimdeki rolünün değerlendirilmesiyle son bulacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DUG-905 / SEMİNER

 

Bu ders, Uluslararası Güvenlik Bölümü doktora öğrencilerinin ileri araştırma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders, bir dizi nitel ve nicel yöntemi, akademik çalışmalardaki etik hususları, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bu yöntemlerin araştırma sorularına uygulanmasını kapsamaktadır. Dersler, okumalar, tartışmalar ve uygulamalı ödevler aracılığıyla öğrenciler araştırma projeleri tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanacaklardır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI (İNGİLİZCE) DOKTORA PROGRAMI

DUGİ-2008 / Advanced Readings in the Theories of International Security

 

The course is designed to interpret international security through different approaches. In this direction, different levels of analysis and dimensions of security will be discussed by considering constructivist theories as well as traditional (mainstream) theories. Within the framework of the course, students will get to know different theoretical approaches. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DUGİ-2006 / International Security and Migration

 

International migration has become the concern of all in some form or another, with the questions of how to understand international migration in a globalized world, how to take advantage of it, how to live with it and how to manage it. With these questions in mind, it is important to keep pace with the growth of the phenomenon and understand the complexity of its linkages with other global issues primarily being security. With the help of the weekly lectures, upon completion of the course, students should be able to understand these linkages and relate migration issues to other global issues as well as contribute to the related discussion by academia, policy makers, and the general public. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DUGİ-905 / SEMINAR

 

This course is designed to help graduate students of the Department of International Security develop advanced research skills. It covers a range of qualitative and quantitative methodologies, ethical considerations in research, data collection and analysis techniques, and the application of these methods to real-world research questions. Through lectures, readings, discussions, and practical assignments, students will gain the skills necessary to design, conduct, and evaluate research projects. Detaylı bilgi için tıklayınız.